Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň. Žalmy 76,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 76

10 A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.
11 A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou.

Žalmy, Kapitola 76

1 Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň.
2 V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.
3 V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu.
4 Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem, štíty, meče, válku.
5 Vznešený, jak jasně záříš nad horami rozsápaných!
6 Zarputilci za kořist ti padli, dřímají svůj sen; všem válečníkům ochrnuly ruce.
7 Pohrozils, Jákobův Bože, a mrákota obestřela válečné vozy i koně.
8 Ty vzbuzuješ bázeň. Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem?
9 Svou při jsi vyhlásil z nebe. Země žila hned v bázni a v míru,
10 když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi.
11 Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále, po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu.
12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu! Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž vzbuzuje bázeň,
13 tomu, který krotí ducha vojevůdců a vzbuzuje bázeň v králích země.
Žalmy 77


Žalmy, Kapitola 77

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Pro Asafa, žalm.
2 Úpěnlivě volám k Bohu, volám k Bohu, kéž mi přeje sluchu!
3 V den svého soužení se dotazuji Panovníka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení, má duše se utěšit nedá.
4 Připomínám si Boha a sténám, přemítám a jsem na duchu skleslý.
5 Nutíš moje oči k bdění, jsem vzrušen a nejsem schopen slova.
6 Myslím na dny dávnověké, na pradávná léta.
7 V noci si připomínám, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá:
8 Zatvrdil se Panovník na věky věků? Nikdy už svou přízeň neprojeví?
9 Je snad jeho milosrdenství pryč natrvalo? Nebude už mluvit v dalších pokoleních?
10 Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování?
11 Pravím: V tom tkví moje bolest, že se změnila pravice Nejvyššího.
12 Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj div z dávnověku.
13 Rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích.
14 Bože, tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako Bůh náš?
15 Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji moc jsi dal národům poznat.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň. Žalmy 76,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.