Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku. Žalmy 92,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 92

15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

Žalmy, Kapitola 92

1 Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.
2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,
3 hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost
4 při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru.
5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou:
6 Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!
7 Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí.
8 Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni.
9 Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený.
10 Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.
11 Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil.
12 Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících.
13 Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanónský cedr.
Žalmy 94

14 Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha,
15 ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží,
16 aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není!

Žalmy, Kapitola 93

1 Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese.
2 Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti.
3 Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití.
4 Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.
5 Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, Hospodine!

Žalmy, Kapitola 94

1 Bože mstiteli, Hospodine, Bože mstiteli, zaskvěj se!
2 Povznes se výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným.
3 Dlouho ještě svévolníci, Hospodine, dlouho ještě svévolníci budou jásat?
4 Chrlí drzé řeči, chvástají se všichni pachatelé ničemností
5 a deptají tvůj lid, Hospodine, činí příkoří dědictví tvému,
6 vraždí vdovu a bezdomovce, sirotky zabíjejí.
7 Říkají: "Hospodin nevidí, Bůh Jákobův to nepostřehne."
Komentáře k verši :

Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku. Žalmy 92,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.