Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm. Žalmy 84,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 84

18 Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou,
19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí!

Žalmy, Kapitola 84

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.
2 Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů!
3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!
4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!
5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.
6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.
7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním.
8 Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu.
9 Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože!
10 Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout.
11 Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,
12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.
13 Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!
Žalmy 85


Žalmy, Kapitola 85

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.
3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.
4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.
5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení!
6 Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?
7 Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?
8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!
10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
11 Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
12 Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
13 Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
14 Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.

Žalmy, Kapitola 86

1 Modlitba Davidova. Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený, zubožený.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm. Žalmy 84,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.