Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Žalmy 21,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 21

9 Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme.
10 "Hospodine, pomoz!" Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.

Žalmy, Kapitola 21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2 Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá.
3 Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel.
4 Vyšels mu vstříc štědrým požehnáním, na hlavu mu kladeš korunu z ryzího zlata.
5 O život tě prosil; daroval jsi mu jej do nejdelších časů, navěky a navždy.
6 Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel jsi ho velebnou důstojností.
7 Učinils ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti.
8 Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím nic neotřese.
9 Tvá ruka si najde všechny nepřátele, tvá pravice nalezne ty, kdo tě nenávidí.
10 Rozpálíš je jako pec v čas, kdy se objevíš, Hospodine. Ve svém hněvu je Bůh pohltí, pozře je oheň.
11 Vyhubíš ze země jejich plod a jejich potomstvo mezi lidmi.
12 Ačkoli ti chystali zlý konec a vymýšleli pikle, nepořídí.
13 Položíš je na lopatky, napneš proti nim tětivy svých luků.
Žalmy 22

14 Pozvedni se, Hospodine, ve své moci! Budem zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle.

Žalmy, Kapitola 22

1 Pro předního zpěváka. Podle "Laně za ranních červánků". Žalm Davidův.
2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám.
3 Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.
4 Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.
5 Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout.
6 Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.
7 Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu.
8 Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou:
9 "Svěř to Hospodinu!" "Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!"
10 Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou.
11 Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.
12 Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám!
13 Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili.
14 Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Žalmy 21,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.