Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem. Žalmy 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 3

11 Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.
12 Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

Žalmy, Kapitola 3

1 Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
2 Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
3 Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne."
4 Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.
5 Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
6 Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
7 Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
8 Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby.
9 V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!

Žalmy, Kapitola 4

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!
3 "Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
Žalmy 5

5 Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
6 Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."
7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
9 Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Žalmy, Kapitola 5

1 Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův.
2 Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.
3 Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!
4 Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.
5 Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý nemůže být u tebe hostem,
6 tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti,
7 do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti.
8 Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.
9 Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou.
10 Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti.
Komentáře k verši :

Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem. Žalmy 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.