Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa. Žalmy 81,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 81

19 Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno.
20 Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

Žalmy, Kapitola 81

1 Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa.
2 Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu!
3 Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citaru a harfu,
4 při novoluní zatrubte na polnice, při úplňku v den našeho svátku.
5 Takové je nařízení v Izraeli a řád Jákobova Boha.
6 Svědectví uložil v Josefovi, když vytáhl na egyptskou zemi, kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal.
7 Jeho záda břemene jsem zbavil, i koš odložily jeho ruce.
8 V soužení jsi volal a já jsem tě bránil, odpověděl jsem ti skryt v rachotu hromu, tam při Vodách sváru jsem tě zkoušel.
9 Slyš, můj lide, svědčím proti tobě, kéž bys mě poslechl, Izraeli.
10 Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!
11 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je.
12 Neuposlechl mě lid můj, Izrael mi povolný být nechtěl.
13 Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány.
Žalmy 83

14 Kdyby mě však můj lid uposlechl, kdyby Izrael mými cestami chodil,
15 brzy bych pokořil jeho nepřátele, obrátil bych ruku proti jeho protivníkům.
16 Ti, kdo Hospodina nenávidí, vtírali by se do jeho přízně, věčně by trval čas jeho lidu,
17 bělí pšeničnou by ho sám krmil. Medem ze skály tě budu sytit!

Žalmy, Kapitola 82

1 Žalm pro Asafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy:
2 "Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům?
3 Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,
4 pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!"
5 Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách, a celá země v základech se hroutí.
6 "Ač jsem řekl: >Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího<,
7 zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař."
8 Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!

Žalmy, Kapitola 83

1 Píseň. Žalm pro Asafa.
2 Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu!
3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu,
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa. Žalmy 81,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.