Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Žalmy 91,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 91

16 Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech!
17 Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným!

Žalmy, Kapitola 91

1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2 Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5 Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6 moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8 Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9 Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10 nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12 Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13 po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
Žalmy 92

14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

Žalmy, Kapitola 92

1 Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku.
2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy,
3 hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost
4 při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru.
5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou:
6 Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!
7 Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí.
8 Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni.
9 Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený.
10 Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.
11 Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil.
12 Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících.
Komentáře k verši :

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Žalmy 91,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.