Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných! Žalmy 149,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 149

13 Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.
14 Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 149

1 Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných!
2 Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem,
3 ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.
4 Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.
5 Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích.
6 Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou,
7 aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech,
8 aby spoutali řetězy jejich krále, železnými okovy ty, kdo jsou u nich ve cti,
9 aby na nich vykonali soud, jak o tom psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 150

1 Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
2 chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
3 Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,
4 chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,
Přísloví 1

5 chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!
6 Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Přísloví, Kapitola 1

1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,
2 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,
3 jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,
4 aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.
5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost
6 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
7 Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
8 Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.
9 Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.
10 Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj!
11 Kdyby tě přemlouvali: "Pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme, počíháme si na nevinného bez důvodu,
12 pohltíme je, jako podsvětí pohlcuje živé, bezúhonní budou jako ti, kdo sestupují do jámy,
13 přijdeme si na rozličný drahocenný majetek a domy kořistí si naplníme,
Komentáře k verši :

Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných! Žalmy 149,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.