Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm. Žalmy 49,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 49

14 Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte a příštímu pokolení vyprávějte:
15 "Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně."

Žalmy, Kapitola 49

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
2 Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte,
3 ať jste rodu prostého anebo urození, boháči i ubožáci.
4 Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti.
5 Nakloním své ucho ku příslovím, při citaře předložím svou hádanku i výklad.
6 Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci,
7 kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí?
8 Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.
9 Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho,
10 že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy.
11 Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným.
12 Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení, svými jmény nazývají role.
13 Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou.
Žalmy 50

14 To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech.
15 Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. Zrána je pošlapou lidé přímí, a co vytvořili, zhltne podsvětí, trvání to nemá.
16 Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme!
17 Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu;
18 zemře, nic nevezme s sebou, jeho sláva za ním nesestoupí.
19 I když zaživa si dobrořečil: "Chválí tě, že sis to zařídil tak dobře",
20 musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo.
21 Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum, podobá se zvířatům, jež zajdou.

Žalmy, Kapitola 50

1 Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.
2 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh,
3 přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.
4 Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem.
5 "Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!"
6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem.
7 "Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm. Žalmy 49,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.