Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Žalmy 19,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 19

50 Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
51 Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi, a jeho potomstvu navěky!

Žalmy, Kapitola 19

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
3 Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.
4 Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.
5 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.
6 Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.
7 Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
8 Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
9 Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
10 Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
11 nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
12 Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
13 Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty.
Žalmy 21

14 Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností.
15 Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!

Žalmy, Kapitola 20

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2 Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!
3 Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu!
4 Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.
5 Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!
6 Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání!
7 Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.
8 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.
9 Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme.
10 "Hospodine, pomoz!" Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat.

Žalmy, Kapitola 21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2 Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá.
3 Splnil jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Žalmy 19,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.