Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Žalm Davidův, k připamatování. Žalmy 38,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 38

39 Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
40 Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.

Žalmy, Kapitola 38

1 Žalm Davidův, k připamatování.
2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení,
3 neboť na mě dopadly tvé šípy, těžce na mě dopadla tvá ruka.
4 Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle zdravé místo, pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně.
5 Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží.
6 Páchnou, hnisají mé rány pro mou pošetilost.
7 Zhrouceně, až k zemi sehnut celé dny se sklíčen smutkem vláčím.
8 Mé ledví je v jednom ohni, nezbylo nic zdravého v mém těle.
9 Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá.
10 Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.
11 Selhává mi srdce, opouští mě síla a mým očím hasne světlo.
12 Kdo mě milovali, moji druzi, odtáhli se pro mou ránu, moji nejbližší opodál stojí.
13 Ti, kdo mi o život ukládají, nastražili léčku, kdo mi chtějí škodit, vedou zhoubné řeči, po celé dny vymýšlejí záludnosti.
Žalmy 39

14 Já však neslyším, jsem jako hluchý, jako němý, ani ústa neotevřu.
15 Stal se ze mne člověk, který neslyší a neodmlouvá,
16 neboť na tebe jen, Hospodine, čekám, Panovníku, Bože můj, kéž bys odpověděl!
17 Pravím: Ať nemají ze mne radost, budou se nade mne vypínat, uklouzne-li mi noha.
18 Můj pád je už blízko, stále mám před sebou svoji bolest.
19 Přiznávám se ke své nepravosti a svého hříchu se lekám.
20 Moji nepřátelé životem jen kypí, mnoho je těch, kdo mě zrádně nenávidí.
21 Ti, kdo odplácejí za dobrotu zlobou, za to, že se snažím o dobro, mě osočují.
22 Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože,
23 na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso!

Žalmy, Kapitola 39

1 Pro předního zpěváka, pro Jedútúna. Žalm Davidův.
2 Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít svévolníka.
3 Byl jsem zticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozjitřila.
4 Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto:
5 Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu.
Komentáře k verši :

Žalm Davidův, k připamatování. Žalmy 38,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.