Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Žalmy 107,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 107

47 Hospodine, zachraň nás, náš Bože, shromáždi nás z pronárodů, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem.
48 Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky! A všechen lid ať řekne: "Amen." Haleluja.

Žalmy, Kapitola 107

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
2 Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka,
3 které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře.
4 Bloudili pouští, cestou pustin, město sídla Božího však nenalezli.
5 Žíznili a hladověli, byli v duši skleslí.
6 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně:
7 sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla.
8 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná:
9 dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.
10 Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení,
11 neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh, znevážili úradek Nejvyššího.
12 Trápením pokořil jejich srdce, klesali, a nikde žádná pomoc.
13 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně:
Žalmy 107

14 vyvedl je z temnot šeré smrti, sám zpřetrhal jejich pouta.
15 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná:
16 rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil.
17 Pošetilci pro svou cestu nevěrnosti, pro své nepravosti byli pokořeni.
18 Každý pokrm se jim hnusil, dospěli až k branám smrti.
19 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně:
20 seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy.
21 Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná,
22 ať mu obětují oběť díků, ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích.
23 Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách,
24 spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině.
25 Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití.
26 Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu.
27 V závrati jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích.
28 A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně:
Komentáře k verši :

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Žalmy 107,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.