Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Žalmy 145,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 145

14 náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích.
15 Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

Žalmy, Kapitola 145

1 Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.
2 Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.
3 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
4 Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy.
5 Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech.
6 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.
7 Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý.
8 Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
9 Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
10 Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí,
11 ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle,
12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého.
13 Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích.
Žalmy 146

14 Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.
15 Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,
16 otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
17 Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
18 Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
19 Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.
20 Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
21 Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy.

Žalmy, Kapitola 146

1 Haleluja. Chval, duše má, Hospodina!
2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
3 Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
4 Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.
5 Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,
6 jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost.
7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.
Komentáře k verši :

Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Žalmy 145,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.