Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem. Žalmy 46,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 46

17 Namísto otců budeš mít syny, učiníš je velmoži po celé zemi.
18 Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.

Žalmy, Kapitola 46

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3 Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
4 Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
5 Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.
7 Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
8 Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
9 Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!
10 Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
11 "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi."
12 Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.

Žalmy, Kapitola 47

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, žalm.
Žalmy 48

2 Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně.
3 Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí.
4 Podrobí nám lidská společenství, národy k nohám nám složí.
5 Vybral nám za náš dědičný podíl chloubu Jákoba, jehož si zamiloval.
6 Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, Hospodin za zvuku polnic.
7 Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!
8 Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení.
9 Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu.
10 Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému.

Žalmy, Kapitola 48

1 Žalmová píseň, pro Kórachovce.
2 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře.
3 Krásně se vypíná k potěše celé země Sijónská hora, ten nejzazší Sever, sídlo velkého Krále.
4 Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný.
5 Hle, když se králové umluvili a přitáhli spolu,
6 sotva je spatřili, strnuli, děsem se rozutekli.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem. Žalmy 46,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.