Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, Žalmy 114,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 114

8 a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu.
9 Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 114

1 Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči,
2 stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím.
3 Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil,
4 Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata.
5 Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš?
6 Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata?
7 Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým!
8 On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

Žalmy, Kapitola 115

1 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
2 Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?"
3 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.
4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,
Žalmy 116

6 mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,
7 rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.
8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
9 Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
10 Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.
12 Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu,
13 žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.
14 Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny!
15 Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi.
16 Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.
17 Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 116

1 Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,
2 sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.
Komentáře k verši :

Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, Žalmy 114,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.