Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Žalmy 32,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 32

24 Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.
25 Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!

Žalmy, Kapitola 32

1 Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.
2 Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.
3 Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal.
4 Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru.
5 Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.
6 Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne.
7 Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.
8 Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
9 Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš.
10 Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
11 Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!

Žalmy, Kapitola 33

1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
2 Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.
Žalmy 33

3 Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.
4 Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.
6 Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
7 Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích.
8 Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!
9 Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
10 Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
12 Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny,
14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.
15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.
16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí.
17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže.
Komentáře k verši :

Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Žalmy 32,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.