Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka, podle "Lilií". Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky. Žalmy 45,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 45

26 Naše duše leží v prachu, naše hruď je přitištěna k zemi.
27 Na pomoc nám povstaň, vykup nás pro svoje milosrdenství!

Žalmy, Kapitola 45

1 Pro předního zpěváka, podle "Lilií". Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky.
2 Slavnostní řeč mi ze srdce tryská, své dílo přednesu králi; jazyk můj - hbitého písaře rydlo:
3 Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti Bůh navěky žehná!
4 Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností,
5 se zdarem do boje důstojně vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.
6 Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi!
7 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.
8 Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.
9 Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě.
10 Královské dcery se skvějí v tvých skvostech, královna ve zlatě z Ofíru ti stojí po pravici.
11 Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům,
12 neboť král zatouží po tvé kráse; je to tvůj pán a jemu se klaněj.
13 I dcera Týru svůj dar ti nese, naklonit si tě chtějí boháči z lidu.
Žalmy 46

14 Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř, svůj šat má protkaný zlatem.
15 V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky, k tobě je uvádějí.
16 Průvod se ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác.
17 Namísto otců budeš mít syny, učiníš je velmoži po celé zemi.
18 Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení; proto ti národy budou vzdávat chválu navěky a navždy.

Žalmy, Kapitola 46

1 Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3 Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
4 Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
5 Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.
7 Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
8 Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.
9 Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!
10 Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka, podle "Lilií". Pro Kórachovce; poučující, píseň lásky. Žalmy 45,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.