Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka. Žalm Davidův, Žalmy 51,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 51

22 Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne.
23 Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."

Žalmy, Kapitola 51

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,
2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.
3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.
6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.
7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.
8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.
9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.
10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.
11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.
12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!
Žalmy 52

14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.
16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.
17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.
19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!
20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.
21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.

Žalmy, Kapitola 52

1 Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův,
2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: "David vešel do Achímelekova domu."
3 Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá!
4 Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři.
5 Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo.
6 Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý.
7 Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoření tě ze země živých.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův, Žalmy 51,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.