Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Žalmy 147,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 147

9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.
10 Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 147

1 Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.
2 Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele,
3 uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
4 On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem.
5 Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze.
6 Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi.
7 Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře,
8 tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě,
9 tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.
10 Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže.
11 Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.
12 Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha!
13 On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě.
Žalmy 148

14 Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí.
15 Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo.
16 Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel.
17 Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu?
18 Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody.
19 Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli.
20 Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 148

1 Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!
2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.
3 Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.
4 Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy,
5 chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,
6 on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.
7 Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,
8 oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,
Komentáře k verši :

Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Žalmy 147,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.