Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm. Žalmy 67,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 67

19 Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.
20 Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.

Žalmy, Kapitola 67

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm.
2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
3 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
4 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
5 Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země.
6 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
7 Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.
8 Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!

Žalmy, Kapitola 68

1 Pro předního zpěváka, Davidův. Zpívaný žalm.
2 Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé, na útěk se před ním dají, kdo ho nenávidí.
3 Odvaneš je jako dým. Tak jako taje vosk před žárem ohně, tak zhynou před Bohem svévolníci.
4 Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.
5 Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.
Žalmy 68

6 Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.
7 Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.
8 Bože, když jsi táhl v čele svého lidu, když jsi kráčel pustým krajem,
9 třásla se země, kanuly krůpěje z nebe před Bohem ze Sínaje, před Bohem, Bohem Izraele.
10 Štědrým přívalem jsi skrápěl své dědictví, Bože, když se země vysílila, pečoval jsi o ni.
11 Tvoje stádce se v ní usadilo. Bože, ve své dobrotě máš péči o poníženého!
12 Panovník pronáší výrok. Nesmírný je zástup žen, jež radostnou zvěst nesou:
13 "Pádí králové i se zástupy, pádí, hospodyně rozdělují kořist.
14 Zůstanete ležet mezi ohradami? Jak se blyští stříbrem potažená křídla holubice, perutě zlatavě zelenavé!
15 Už jí Všemohoucí rozehnal ty krále! To tys přikryl sněhem šerý Salmón."
16 Horou bohů je hora Bášan, hora Bášan je hora strmých štítů.
17 Proč, vy strmé horské štíty, úkosem shlížíte na horu, na níž se usadit zatoužil Bůh? Tam bude Hospodin přebývat natrvalo.
18 Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců. Panovník je mezi nimi, ze Sínaje táhne do svatyně.
19 Vystoupil jsi na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, jsi vedl, mnohé z lidí přijals darem, odbojníci však museli zůstat v poušti, Hospodine, Bože!
20 Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm. Žalmy 67,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.