Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Žalmy 33,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 33

10 Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.
11 Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce!

Žalmy, Kapitola 33

1 Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
2 Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.
3 Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic.
4 Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.
5 Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země.
6 Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
7 Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích.
8 Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!
9 Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
10 Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
12 Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny,
Žalmy 34

14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.
15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.
16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí.
17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže.
18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu.
20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.
21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.
22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Žalmy, Kapitola 34

1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.
2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
3 O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
4 Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
5 Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
6 Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.
Komentáře k verši :

Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Žalmy 33,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.