Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Žalmy 118,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 118


Žalmy, Kapitola 117

1 Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
2 neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

Žalmy, Kapitola 118

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
2 Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné!
3 Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné!
4 Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné!
5 V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.
6 Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
7 Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí.
8 Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
9 Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
10 Všechny pronárody mě obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
11 Oblehly mě, ano, obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
12 Oblehly mě jako vosy; zhasly jak planoucí trní, odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
13 Udeřil jsi na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc,
Žalmy 118

14 Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
15 Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy!
16 Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy!
17 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
18 Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti.
19 Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.
20 Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
21 Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.
22 Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
23 Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky.
24 Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
25 Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!
26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.
27 Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte.
28 Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.
Komentáře k verši :

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Žalmy 118,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.