Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Žalmy 118,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 118

21 Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.
22 Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
23 Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky.
24 Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
25 Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!
26 Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.
27 Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte.
28 Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.
29 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

Žalmy, Kapitola 119

1 Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.
2 Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.
3 Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou.
4 Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala.
5 Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení.
6 Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání.
Žalmy 119

7 Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.
8 Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj!
9 Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.
10 Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
11 Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
12 Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
13 Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst.
14 Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.
15 O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky.
16 Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo.
17 Zastávej se svého služebníka a budu žít, chci se držet tvého slova.
18 Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.
19 Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání.
20 V duši se stravuji touhou po tvých soudech v každé době.
21 Oboříš se na opovážlivce, na proklatce, kteří pobloudili od tvých přikázání.
Komentáře k verši :

Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Žalmy 118,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.