Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka. Pro Hospodinova služebníka, Davidův. Žalmy 36,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 36

27 Ať však plesají a radují se, kdo mi přejí spravedlnost, ať říkají stále: "Hospodin je velký, přeje pokoj svému služebníku."
28 O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit.

Žalmy, Kapitola 36

1 Pro předního zpěváka. Pro Hospodinova služebníka, Davidův.
2 Tak zní vzpurný výrok svévolníka: "Nemám v srdci místo pro strach z Boha." A to do očí mu říká.
3 Lichotí si ve svých očích, a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti.
4 Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá, přestal jednat rozumně a dobře.
5 Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého.
6 Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků.
7 Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy; zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.
8 Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
9 Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš.
10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
11 Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.
12 Kéž na mě nevtrhne zpupná noha, ruka svévolných kéž ze mne neučiní štvance!
13 Ano, pachatelé ničemností padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat.
Žalmy 37


Žalmy, Kapitola 37

1 Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
2 Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
3 Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
6 Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
7 Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
8 Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,
9 neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.
10 Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.
11 Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.
12 Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby.
13 Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.
14 Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou.
15 Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka. Pro Hospodinova služebníka, Davidův. Žalmy 36,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.