Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň. Žalmy 75,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 75

22 Povstaň, Bože, a své pře se ujmi, rozpomeň se, že ti bloud utrhá denně.
23 Nezapomeň na křik protivníků, na ten ustavičně stoupající hukot útočníků!

Žalmy, Kapitola 75

1 Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň.
2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.
3 "Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.
4 Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům."
5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!
6 Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí!
7 Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště,
8 jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší.
9 Hospodin má v ruce kalich: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna všichni svévolníci země.
10 A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu.
11 A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou.

Žalmy, Kapitola 76

1 Pro předního zpěváka. Za doprovodu strunných nástrojů. Žalm pro Asafa. Píseň.
2 V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.
Žalmy 77

3 V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu.
4 Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem, štíty, meče, válku.
5 Vznešený, jak jasně záříš nad horami rozsápaných!
6 Zarputilci za kořist ti padli, dřímají svůj sen; všem válečníkům ochrnuly ruce.
7 Pohrozils, Jákobův Bože, a mrákota obestřela válečné vozy i koně.
8 Ty vzbuzuješ bázeň. Kdo před tebou obstojí, když vzplaneš hněvem?
9 Svou při jsi vyhlásil z nebe. Země žila hned v bázni a v míru,
10 když Bůh povstal k soudu pro záchranu všech pokorných v zemi.
11 Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále, po svém rozhořčení opášeš se pozůstatkem lidu.
12 Učiňte slib a splňte jej Hospodinu, svému Bohu! Všichni kolem něho ať přinesou poctu tomu, jenž vzbuzuje bázeň,
13 tomu, který krotí ducha vojevůdců a vzbuzuje bázeň v králích země.

Žalmy, Kapitola 77

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Pro Asafa, žalm.
2 Úpěnlivě volám k Bohu, volám k Bohu, kéž mi přeje sluchu!
3 V den svého soužení se dotazuji Panovníka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení, má duše se utěšit nedá.
4 Připomínám si Boha a sténám, přemítám a jsem na duchu skleslý.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň. Žalmy 75,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.