Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám. Žalmy 87,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 87

16 Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice!
17 Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!

Žalmy, Kapitola 87

1 Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám.
2 Hospodin miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy.
3 Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží!
4 Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kúšem, každý z nich se zrodil tady.
5 O Sijónu řeknou: V něm se zrodil ten i onen, a sám Nejvyšší jej činí pevným.
6 Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená: Každý z nich se zrodil tady.
7 A dají se do zpěvu a tance: Všechna spása pramení mi z tebe!

Žalmy, Kapitola 88

1 Žalmová píseň, pro Kórachovce. Pro předního zpěváka, pro zpěv při tanečním reji. Poučující, pro Hémana Ezrachejského.
2 Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím;
3 kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování!
4 Samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život.
5 Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu, jsem jako muž, který pozbyl síly.
6 Jsem odložen mezi mrtvé jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš, kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou.
Žalmy 89

7 Odložils mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin.
8 Leží na mně tíha tvého rozhořčení, všemi svými příboji mě trýzníš.
9 Známé jsi mi vzdálil, zhnusils mě jim, jsem uvězněn, nemám východiska.
10 Oči mám zkalené utrpením, po celé dny jsem tě, Hospodine, volal, vztahoval jsem k tobě dlaně.
11 Což pro mrtvé budeš konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu?
12 Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě? O tvé věrnosti v říši zkázy?
13 Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?
14 Hospodine, pomoz, k tobě volám, ráno má modlitba přichází k tobě.
15 Hospodine, proč jsi na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš?
16 Jsem ponížen a od mládí hynu, snáším tvé hrůzy, nevím si rady.
17 Přehnala se přese mne výheň tvého hněvu, děsuplné rány tvé mě umlčely,
18 ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují.
19 Přítele a druha jsi mi vzdálil, jenom temnoty se ke mně znají!

Žalmy, Kapitola 89

1 Poučující, pro Étana Ezrachejského.
2 O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
Komentáře k verši :

Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám. Žalmy 87,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.