Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, Žalmy 25,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 25

9 Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
10 Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!

Žalmy, Kapitola 25

1 Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,
2 v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.
3 Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.
4 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.
5 Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.
6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.
7 Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.
8 Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.
9 On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.
10 Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.
11 Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká.
12 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit.
13 Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi.
Žalmy 26

14 Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu.
15 Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.
16 Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.
17 Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí.
18 Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny hříchy.
19 Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak zavile mě nenávidí.
20 Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě.
21 Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe.
22 Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!

Žalmy, Kapitola 26

1 Davidův. Dopomoz mi, Hospodine, k právu. Žil jsem bezúhonně, neochvějně doufal v Hospodina.
2 Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce!
3 Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou.
4 Nesedávám s šalebníky, nescházím se s potměšilci.
5 Schůzky zlovolníků nenávidím, mezi svévolníky nezasednu.
6 Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine,
Komentáře k verši :

Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, Žalmy 25,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.