Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. Žalmy 111,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 111

5 Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.
6 Bude soudit pronárody - plno mrtvol všude -, on rozdrtí hlavu velké země. Cestou z potoka pít bude, proto vztyčí hlavu.

Žalmy, Kapitola 111

1 Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
2 Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.
3 Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy.
4 On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování.
5 Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy.
6 Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pronárodů.
7 Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná,
8 spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená.
9 Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu; svaté, bázeň budící je jeho jméno.
10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!

Žalmy, Kapitola 112

1 Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
2 Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno.
3 Jmění, bohatství má ve svém domě, jeho spravedlnost trvá navždy.
Žalmy 113

4 Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý.
5 Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva:
6 nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.
7 Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.
8 Jeho srdce má oporu v Bohu, nebojí se, jednou spatří pád svých protivníků.
9 Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v slávě.
10 Svévolník na to zlostně hledí, skřípe zuby a odvahu ztrácí; choutky svévolníků přijdou vniveč.

Žalmy, Kapitola 113

1 Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina!
2 Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky.
3 Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina.
4 Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.
5 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?
6 Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.
7 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka
8 a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu.
Komentáře k verši :

Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. Žalmy 111,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.