Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi. Žalmy 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 7

10 Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.
11 Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.

Žalmy, Kapitola 7

1 Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi.
2 Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,
3 aby mě jako lev nerozsápal ten, který odvléká, a kdo by vytrhl, není.
4 Hospodine, Bože můj, jestliže jsem něco spáchal, jestliže lpí bezpráví na mých dlaních,
5 jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,
6 ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu.
7 Povstaň, Hospodine, ve svém hněvu, proti zuřivosti protivníků mých se zvedni, bděle při mně stůj na soudu, k němuž jsi dal příkaz.
8 Pospolitost národů až kolem tebe stane, k soudu nad nimi se navrať na výšinu.
9 Sám Hospodin povede při s lidmi. Dopomoz mi, Hospodine, k právu, podle mé spravedlnosti a bezúhonnosti.
10 Kéž je konec zlobě svévolníků. Dej, ať spravedlivý stojí pevně, Bože spravedlivý, jenž zkoumáš srdce a ledví!
11 Štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce.
12 Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem.
13 Což si znovu člověk nebrousí svůj meč? Napíná svůj luk a míří,
Žalmy 8

14 smrtonosnou zbraň si chystá, šípy ohnivé si připravuje.
15 Počíná-li ničemnosti, zplodí trápení a zrodí křivdy.
16 Kope jámu, vyhloubí ji, spadne však do pasti, kterou chystá.
17 To, čím jiné trápí, jemu se na hlavu vrátí, jeho násilnictví na lebku mu padne.
18 Budu vzdávat chválu Hospodinu, že je spravedlivý, budu zpívat žalmy jménu Hospodina, Boha nejvyššího.

Žalmy, Kapitola 8

1 Pro předního zpěváka podle gatského způsobu. Žalm Davidův.
2 Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.
3 Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
4 Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:
5 Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
6 Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.
7 Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš:
8 všechen brav a skot a také polní zvířata
9 a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
10 Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Komentáře k verši :

Tklivá píseň Davidova, kterou zpíval Hospodinu kvůli Benjamínci Kúšovi. Žalmy 7,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.