Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poučující, pro Asafa. Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo? Tvůj hněv dýmá proti ovcím, které paseš. Žalmy 74,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 74

27 Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
28 Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.

Žalmy, Kapitola 74

1 Poučující, pro Asafa. Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo? Tvůj hněv dýmá proti ovcím, které paseš.
2 Rozpomeň se na svou pospolitost, kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen, jejž sis vykoupil, na horu Sijón, kde bydlíš.
3 Zaměř kroky vzhůru k trvající spoušti, ve svatyni nepřítel vše zničil.
4 Ve tvém shromáždění zněl řev protivníků, svá vítězná znamení tu postavili.
5 Ví se, že tak, jako když se zvedá širočina vzhůru v spleti stromů,
6 nyní otloukali řezby ve svatyni sekerou a mlatem.
7 Tvou svatyni podpálili a příbytek tvého jména znesvětili, strhli k zemi.
8 V srdci si řekli: "Jejich rod úplně vyhubíme!" Vypálili všechna místa Božích shromáždění v zemi.
9 Svá znamení nevidíme, proroka už není, neví nikdo z nás, co přijde.
10 Jak dlouho se, Bože, smí protivník rouhat? Smí nepřítel znevažovat trvale tvé jméno?
11 Proč stahuješ ruku nazpět? Zvedni svou pravici z klína, skoncuj s nimi!
12 Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy.
13 Svou mocí jsi rozkymácel moře, drakům na vodách roztříštils hlavy,
Žalmy 75

14 rozdrtil jsi hlavy livjátana, dals ho sežrat hordě divé sběře,
15 rozpoltil jsi skálu, vytryskl pramen i potok, vysušil jsi mocné říční toky.
16 Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce,
17 ty sám jsi vytyčil veškerá pomezí země, vytvořils léto i zimu.
18 Hospodine, rozpomeň se na rouhání nepřítele, na zbloudilý lid, jenž znevážil tvé jméno.
19 Nevydávej život své hrdličky dravci, na život svých ponížených nikdy nezapomeň,
20 přihlédni ke smlouvě! Plno doupat násilí je v temných koutech země.
21 Kéž zdeptaný není znovu tupen, ponížený ubožák ať chválí tvoje jméno!
22 Povstaň, Bože, a své pře se ujmi, rozpomeň se, že ti bloud utrhá denně.
23 Nezapomeň na křik protivníků, na ten ustavičně stoupající hukot útočníků!

Žalmy, Kapitola 75

1 Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň.
2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech.
3 "Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.
4 Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům."
5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy!
Komentáře k verši :

Poučující, pro Asafa. Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo? Tvůj hněv dýmá proti ovcím, které paseš. Žalmy 74,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.