Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poutní píseň, Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás - Izrael ať řekne -, Žalmy 124,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 124

3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi! Dosyta jsme zakusili pohrdání.
4 Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných.

Žalmy, Kapitola 124

1 Poutní píseň, Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás - Izrael ať řekne -,
2 kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé,
3 zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.
4 Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil,
5 tehdy by se přes nás převalily vzduté vody.
6 Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům!
7 Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme!
8 Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.

Žalmy, Kapitola 125

1 Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.
2 Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.
3 Nesetrvá žezlo zvůle na údělu spravedlivých, aby snad nevztáhli spravedliví své ruce k podlostem.
4 Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo mají přímé srdce!
5 Ale ty, kdo uhýbají na své křivolaké stezky, zažene Hospodin s pachateli ničemností. Pokoj s Izraelem!
Žalmy 128


Žalmy, Kapitola 126

1 Poutní píseň. Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.
2 Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: "Hospodin s nimi učinil velké věci."
3 Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.
4 Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!
5 Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
6 S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Žalmy, Kapitola 127

1 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
2 Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.
3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.
4 Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.
5 Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Žalmy, Kapitola 128

1 Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!
2 Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.
3 Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu.
4 Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina.
Komentáře k verši :

Poutní píseň, Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás - Izrael ať řekne -, Žalmy 124,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.