Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! Žalmy 113,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 113

9 Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v slávě.
10 Svévolník na to zlostně hledí, skřípe zuby a odvahu ztrácí; choutky svévolníků přijdou vniveč.

Žalmy, Kapitola 113

1 Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina!
2 Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky.
3 Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina.
4 Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.
5 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?
6 Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.
7 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka
8 a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu.
9 Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 114

1 Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči,
2 stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím.
3 Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil,
4 Hory poskakovaly jako berani a pahorky jako jehňata.
Žalmy 115

5 Moře, co je ti, že utíkáš, Jordáne, že se zpět obracíš?
6 Hory, proč poskakujete jako berani, a vy, pahorky, jako jehňata?
7 Chvěj se, země, před Pánem, před Bohem Jákobovým!
8 On proměňuje skálu v jezero, křemen v prameny vod.

Žalmy, Kapitola 115

1 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
2 Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?"
3 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.
4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,
6 mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,
7 rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.
8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
9 Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
10 Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.
Komentáře k verši :

Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! Žalmy 113,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.