Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Píseň. Žalm pro Asafa. Žalmy 83,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 83

7 zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař."
8 Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!

Žalmy, Kapitola 83

1 Píseň. Žalm pro Asafa.
2 Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu!
3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu,
4 kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš:
5 "Pojďme," praví, "vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene!"
6 Tak se spolu svorně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu
7 stany edómské a Izmaelci, Hagrejci i Moáb,
8 Gebal, Amón s Amálekem, Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru,
9 Ašúr se k nim také přidal. Paží synů Lotových se stali.
10 Nalož s nimi jako s Midjánem, jako se Síserou, jako s Jabínem v Kíšonském úvalu:
11 u Én-dóru byli vyhlazeni, mrvou na roli se stali.
12 Nalož s jejich knížaty jak s Orébem a Zébem, s všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem, se Salmunou,
13 kteří řekli: "Zaberme si Boží nivy!"
Žalmy 84

14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, jako stéblo unášené větrem!
15 Jako požár, když stravuje lesy, jako plameny, když sežehují hory,
16 tak je postihni svou bouří, svou smrští je vyděs.
17 Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine.
18 Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou,
19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí!

Žalmy, Kapitola 84

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.
2 Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů!
3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!
4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože!
5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit.
6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť.
7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí požehnáním.
8 Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu.
9 Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože!
Komentáře k verši :

Píseň. Žalm pro Asafa. Žalmy 83,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.