Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poučující, pro Étana Ezrachejského. Žalmy 89,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 89

18 ze všech stran se na mě denně hrnou jako vody, všechny najednou mě obkličují.
19 Přítele a druha jsi mi vzdálil, jenom temnoty se ke mně znají!

Žalmy, Kapitola 89

1 Poučující, pro Étana Ezrachejského.
2 O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
3 Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno navěky, v nebesích jsi pevně založil svou věrnost,
4 řekls: "Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
5 Dám, že tvé potomstvo bude navěky stát pevně, já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení."
6 Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu, shromáždění svatých velebí tvou věrnost.
7 Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu?
8 Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe.
9 Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy.
10 Umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny.
11 Netvora jsi zdeptal, jako bys ho proklál, mocnou paží jsi rozprášil svoje nepřátele.
12 Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm.
13 Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu.
Žalmy 89

14 V své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená.
15 Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.
16 Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine.
17 Budou jásat každý den v tvém jménu, pozvedá je tvoje spravedlnost,
18 neboť ty jsi leskem jejich moci; tvou přízní se náš roh zvedá.
19 Štít náš patří Hospodinu, náš král Svatému Izraele.
20 Ve vidění promluvil jsi jednou ke svým věrným. Řekls: "Poskytl jsem bohatýru pomoc, povýšil jsem vybraného z lidu.
21 Nalezl jsem Davida, svého služebníka, pomazal jsem ho svým olejem svatým.
22 Pevně bude moje ruka při něm, udatným ho učiní má paže.
23 Nepřítel ho nepřekvapí a bídák ho nepokoří.
24 Před ním potřu jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí.
25 Bude s ním mé milosrdenství a věrnost, jeho roh se pozvedne v mém jménu.
26 I na moře vložím jeho ruku a jeho pravici na řeky.
27 On mě bude vzývat: >Tys můj Otec, můj Bůh, moje spásná skála<,
28 a já ho učiním prvorozeným, nejvyšším nad králi země.
Komentáře k verši :

Poučující, pro Étana Ezrachejského. Žalmy 89,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.