Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův. Žalmy 61,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 61

13 Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka.
14 S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky.

Žalmy, Kapitola 61

1 Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův.
2 Slyš, Bože, mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj,
3 z končin země k tobě volám se sklíčeným srdcem. Doveď mě na skálu, je pro mě strmá,
4 ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli.
5 Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel.
6 Ty jsi, Bože, slyšel moje sliby. Do vlastnictví dals mi ty, kteří se bojí tvého jména.
7 Přidávej dny králi, ať jsou jeho léta jako celá pokolení,
8 ať před Bohem trůní věčně. Připrav milosrdenství a věrnost, ať ho opatrují!
9 A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy, den co den budu plnit své sliby.

Žalmy, Kapitola 62

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův.
2 Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
3 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
4 Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná.
Žalmy 63

5 Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.
6 Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá.
7 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.
8 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
9 Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.
10 Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek.
11 Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.
12 Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc,
13 i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků.

Žalmy, Kapitola 63

1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.
2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
3 Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu;
4 tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.
5 Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.
6 Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův. Žalmy 61,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.