Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, Žalmy 116,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 116

17 Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 116

1 Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,
2 sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.
3 Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
4 Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!
5 Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
6 Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
7 Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.
8 Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
9 Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.
10 Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.
11 Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář.
12 Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
13 Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
Žalmy 118

14 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.
15 Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.
16 Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta.
17 Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno.
18 Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem,
19 v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 117

1 Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
2 neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

Žalmy, Kapitola 118

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
2 Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné!
3 Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné!
4 Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné!
5 V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.
6 Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
7 Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí.
Komentáře k verši :

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, Žalmy 116,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.