Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Žalmová píseň, pro Kórachovce. Žalmy 48,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 48

9 Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu.
10 Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému.

Žalmy, Kapitola 48

1 Žalmová píseň, pro Kórachovce.
2 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře.
3 Krásně se vypíná k potěše celé země Sijónská hora, ten nejzazší Sever, sídlo velkého Krále.
4 Bůh v jeho palácích proslul jako hrad nedobytný.
5 Hle, když se králové umluvili a přitáhli spolu,
6 sotva je spatřili, strnuli, děsem se rozutekli.
7 Zachvátilo je tam úzkostné chvění, náhlá křeč jako tu, která rodí.
8 Větrem od východu tříštíš taršíšské lodě.
9 O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným.
10 Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu.
11 Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti.
12 Raduje se hora Sijón, jásají judské dcery nad tím, jak soudíš.
13 Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.
Žalmy 49

14 Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte a příštímu pokolení vyprávějte:
15 "Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně."

Žalmy, Kapitola 49

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
2 Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte,
3 ať jste rodu prostého anebo urození, boháči i ubožáci.
4 Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti.
5 Nakloním své ucho ku příslovím, při citaře předložím svou hádanku i výklad.
6 Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci,
7 kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí?
8 Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.
9 Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho,
10 že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy.
11 Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným.
12 Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení, svými jmény nazývají role.
13 Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou.
Komentáře k verši :

Žalmová píseň, pro Kórachovce. Žalmy 48,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.