Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. Žalmy 51,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 52

18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.
19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!
20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.
21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.

Žalmy, Kapitola 52

1 Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův,
2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: "David vešel do Achímelekova domu."
3 Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá!
4 Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři.
5 Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo.
6 Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý.
7 Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoření tě ze země živých.
8 Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou:
9 "Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci."
10 Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy.
11 Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným.
Žalmy 54


Žalmy, Kapitola 53

1 Pro předního zpěváka, při tanečním reji. Poučující, Davidův.
2 Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic dobrého neudělá.
3 Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
4 Odpadli však všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
5 Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Boha nevzývají,
6 že se jednou třást budou strachem, strachem, jaký ještě nebyl? Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh rozmetá, zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl.
7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Bůh změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.

Žalmy, Kapitola 54

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův,
2 když přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se přece skrývá u nás."
3 Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.
4 Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.
5 Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha neberou zřetel.
6 Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.
7 Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč.
8 Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré.
Komentáře k verši :

Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. Žalmy 51,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.