Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Žalmy 71,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 71

15 O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět.
16 Přicházím s bohatýrskými činy Panovníka Hospodina; tvoji spravedlnost, jenom tvoji, budu připomínat.
17 Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy.
18 Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky své paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.
19 Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonals veliké věci. Bože, kdo je tobě roven!
20 Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět.
21 Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ.
22 A já strunným nástrojem ti budu vzdávat chválu, Bože můj, za tvoji věrnost, s citarou ti budu zpívat žalmy, Svatý Izraele.
23 Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená.
24 A můj jazyk bude o tvé spravedlnosti hovořit každodenně, budou se rdít hanbou ti, kdo mi strojili zlé věci.

Žalmy, Kapitola 72

1 Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu,
2 aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.
3 Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost.
4 Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele.
5 Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc, po všechna pokolení.
Žalmy 72

6 Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi.
7 V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc.
8 A panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země.
9 Divá sběř se před ním bude krčit, prach budou lízat jeho nepřátelé.
10 Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby.
11 Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
12 Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka.
13 Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život.
14 Vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocená.
15 Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále.
16 Země bude oplývat obilím, jež se bude vlnit i po vrcholech hor, jeho klasy budou jako libanónské cedry, obyvatelé měst pokvetou jak bylina země.
17 Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat, všechny národy ho budou blahoslavit.
18 Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy.
19 Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nechť naplní jeho sláva! Amen, amen.
20 Končí modlitby Davida, syna Jišajova.
Komentáře k verši :

Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy. Žalmy 71,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.