Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Žalmy 134,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 135

3 Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.

Žalmy, Kapitola 134

1 Poutní píseň. Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času.
2 Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!
3 Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.

Žalmy, Kapitola 135

1 Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi služebníci,
2 kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha.
3 Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.
4 Hospodin si vyvolil Jákoba, za zvláštní vlastnictví přijal Izraele.
5 Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy.
6 Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních.
7 Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.
8 Prvorozené Egypta pobil od člověka po dobytče.
9 Znamení a zázraky sesílal na tebe, Egypte, na faraóna, na všechny jeho služebníky.
10 Pobil mnohé pronárody a zahubil smělé krále,
11 krále Emorejců Síchona a bášanského krále Óga i všechna království Kenaanu.
Žalmy 136

12 Jejich země předal do dědictví, do dědictví Izraeli, svému lidu.
13 Hospodine, tvé jméno je věčné, budeš připomínán ve všech pokoleních, Hospodine.
14 Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit.
15 Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
16 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí.
17 Mají uši, a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu.
18 Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
19 Dome Izraelův, dobrořeč Hospodinu, dome Áronův, dobrořeč Hospodinu.
20 Dome Léviův, dobrořeč Hospodinu, vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.
21 Požehnán buď Hospodin ze Sijónu, ten, který přebývá v Jeruzalémě. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 136

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
2 Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.
3 Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné.
4 Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné.
5 Nebesa učinil důmyslně, jeho milosrdenství je věčné.
Komentáře k verši :

Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Žalmy 134,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.