Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil. Žalmy 105,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 105

18 Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal,
19 až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila.
20 Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil.
21 Učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění,
22 aby jeho velmože k sobě připoutal a moudrosti učil jeho starce.
23 Pak přišel Izrael do Egypta, v zemi Chámově byl Jákob hostem.
24 Hospodin velice rozplodil svůj lid, dopřál mu, aby zdatností předčil protivníky,
25 jejichž srdce změnil, takže začali jeho lid nenávidět a záludně jednat s jeho služebníky.
26 Poslal k nim Mojžíše, svého služebníka, s Áronem, jehož si zvolil.
27 Jeho znamení jim předváděli, zázraky v Chámově zemi.
28 Seslal temnotu a zatmělo se, a nikdo se neodvážil vzepřít jeho slovu.
29 Jejich vody proměnil v krev, ryby nechal leknout.
30 V zemi se jim vyrojila žabí havěť, nalezla i do královských komnat.
31 Rozkázal a přiletěly mouchy a na celé jejich území komáři.
32 Přívaly dešťů jim změnil v krupobití, ohnivými plameny bil jejich zemi.
Žalmy 106

33 Potloukl jim vinice a fíkovníky, v jejich území polámal stromy.
34 Rozkázal a snesly se kobylky, nesčetné roje žravého hmyzu.
35 Sežraly jim vše, co v zemi rostlo, sežraly jim plody polí.
36 Všechno prvorozené jim v zemi pobil, každou prvotinu jejich plodné síly.
37 Ale své vyvedl se stříbrem a zlatem, nikdo z jejich kmenů neklopýtl.
38 Egypt se radoval, že už táhnou, neboť strach z nich na něj padl.
39 Jako závěs rozestíral oblak, ohněm svítíval jim v noci.
40 Žádali a přihnal jim křepelky, chlebem nebeským je sytil.
41 Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji.
42 Neboť pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého služebníka.
43 Vyvedl svůj lid - a veselili se, svoje vyvolené - a plesali.
44 Daroval jim země pronárodů, výsledek námahy národů obdrželi,
45 aby dbali na jeho nařízení a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 106

1 Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
2 Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm?
Komentáře k verši :

Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil. Žalmy 105,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.