Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel. Žalmy 34,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 34

21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.
22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Žalmy, Kapitola 34

1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.
2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
3 O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
4 Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
5 Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
6 Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.
7 Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
8 Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
10 Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.
11 I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.
12 Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.
13 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?
Žalmy 35

14 Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.
15 Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.
16 Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
17 Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.
18 Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
19 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
20 Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.
21 Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.
22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
23 Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.

Žalmy, Kapitola 35

1 Davidův. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm, kdo proti mně boj vedou.
2 Chop se pavézy a štítu, na pomoc mi povstaň,
3 rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují, a řekni mi: "Jsem tvoje spása."
4 Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí.
5 Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův,
Komentáře k verši :

Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel. Žalmy 34,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.