Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; Židům 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 1

24 Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.
25 Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Židům, Kapitola 1

1 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;
2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.
3 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
4 a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.
5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: `Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!´ A jinde se praví: `Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.´
6 A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: `Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!´
7 O andělích je řečeno: `Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň.´
8 O Synovi však: `Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království,
9 Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.´
10 A dále: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.
11 Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv,
12 svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.´
13 Kterému z andělů kdy řekl: `Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!´
Židům 2

14 Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?

Židům, Kapitola 2

1 Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.
2 Jestliže už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty,
3 jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám;
4 Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha svatého podle své vůle.
5 Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme,
6 kdežto o Synu je na jednom místě řečeno: `Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn člověka, že na něj hledíš?
7 Jen nakrátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a slávou,
8 všecko jsi podrobil pod jeho nohy.´ Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno. Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno.
9 Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.
10 Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy.
11 A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká:
12 `Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.´
13 A jinde praví: `Také já svou důvěru složím v Boha.´ A dále: `Hle, já a děti, které mi dal Bůh.´
14 Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,
Komentáře k verši :

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; Židům 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.