Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši: Efezským 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 1

17 Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy.
18 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen.

Efezským, Kapitola 1

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny
6 a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.
7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,
8 kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti,
9 když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
10 že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
11 On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání,
12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.
13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
Efezským 2

14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
15 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím,
16 nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách.
17 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali
18 a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
19 a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
20 Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
21 vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.
22 `Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
23 která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Efezským, Kapitola 2

1 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy,
2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
3 I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
Komentáře k verši :

Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši: Efezským 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.