Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením. Ámos 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 1


Ámos, Kapitola 1

Ámos 2


Ámos, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením. Ámos 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.