Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému za dnů judských králů Jótama, Achaza a Chizkijáše; bylo to vidění o Samaří a o Jeruzalému. Micheáš 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 1


Micheáš, Kapitola 1

Micheáš 2


Micheáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému za dnů judských králů Jótama, Achaza a Chizkijáše; bylo to vidění o Samaří a o Jeruzalému. Micheáš 1,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.