Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pravím: Slyšte, představitelé Jákobovi, vůdcové izraelského domu! Což není vaším úkolem znát právo? Micheáš 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Micheáš 3


Micheáš, Kapitola 3


Micheáš, Kapitola 4

Micheáš 5


Micheáš, Kapitola 5

Komentáře k verši :

Pravím: Slyšte, představitelé Jákobovi, vůdcové izraelského domu! Což není vaším úkolem znát právo? Micheáš 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.