Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyšte toto slovo, jež Hospodin promluvil proti vám, synové izraelští, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl z egyptské země. Ámos 3,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 3


Ámos, Kapitola 3

Ámos 4


Ámos, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Slyšte toto slovo, jež Hospodin promluvil proti vám, synové izraelští, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl z egyptské země. Ámos 3,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.