Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Efezským 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6
Efezským 6

32 Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.
33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Efezským, Kapitola 6

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.
2 `Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:
3 `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´
4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
6 Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
7 a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
8 Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
9 Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.
10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Filipským 1

14 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´
16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17 Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,
20 jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.
21 Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána.
22 Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce.
23 Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
24 Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.

Filipským, Kapitola 1

1 Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3 Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás
4 a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím;
Komentáře k verši :

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Efezským 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.