Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Píseň, žalm Davidův. Žalmy 108,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 108

42 Přímí lidé to vidí a radují se, ale každá podlost musí zavřít ústa.
43 Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinovu milosrdenství ať hledí porozumět!

Žalmy, Kapitola 108

1 Píseň, žalm Davidův.
2 Mé srdce je připraveno, Bože, budu zpívat, prozpěvovat žalmy, rovněž moje sláva!
3 Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím.
4 Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;
5 vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost.
6 Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva!
7 Aby tvoji milí byli zachováni, pomoz svou pravicí, odpověz mi!
8 Bůh ve své svatyni promluvil: "S jásotem rozdělím Šekem, rozměřím dolinu Sukót.
9 Mně patří Gileád, mně patří Manases, Efrajim, přilba mé hlavy, Juda, můj palcát.
10 Moáb je mé umývadlo, na Edóm hodím svůj střevíc, proti Pelišteji válečný ryk spustím."
11 Kdože mě uvede do nepřístupného města? Kdo mě dovedl až do Edómu?
12 Což ne, Bože, ty, jenž zanevřel jsi na nás? Což s našimi zástupy bys nevytáhl, Bože?
13 Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka.
Žalmy 109

14 S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky.

Žalmy, Kapitola 109

1 Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Bože, má chválo, nestav se hluchým,
2 když se na mě rozevřela ústa svévolná a lstivá! Zrádným jazykem mě napadají,
3 slovy nenávistnými mě zasypali, bojují proti mě bez důvodu.
4 Osočují mě za moji lásku, zatímco se modlím.
5 Za dobro mě zavalují zlobou, za mou lásku nenávistí.
6 Postav proti němu svévolníka, po jeho pravici žalobce ať stane.
7 Ať dopadne jako svévolník, až bude souzen; jeho modlitba ať je mu počítána za hřích.
8 Dny ať jsou mu ukráceny, jeho pověření ať převezme jiný.
9 Jeho synové ať sirotky se stanou, jeho žena vdovou.
10 Jeho synové ať toulají se po žebrotě, ze svých rozvalin ať chodí prosit.
11 Na všechno, co má, ať políčí si lichvář, co vytěžil, cizáci ať loupí.
12 Ať nemá nikoho, kdo by mu nadále prokázal milosrdenství, kdo by se smiloval nad sirotky po něm.
13 Jeho potomstvo buď vymýceno, jeho jméno smazáno buď v příštím pokolení.
14 Ať Hospodin pamatuje na nepravost jeho otců a hřích jeho matky vymazán ať není.
Komentáře k verši :

Píseň, žalm Davidův. Žalmy 108,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.